Vezetői Üzleti Reggelik Programsorozat

Első Üzlet Reggeli - 2015 március 26.

Előadások és sajtóközlemény letöltése


2015 március 26-án idult Vezetői Üzleti Reggelik Program Sorozatunk első, hagyományteremtő rendezvénye.


Üzleti reggeli sorozatunkon olyan témaköröket próbálunk kiválasztani olyan megközelítésből, amely minden felső- és középvezető számára hasznos információt és plusz tudást ad a napi üzletvitelhez.Első alkalommal három érdekes témakört választottunk:

I. A vezetői lét és annak jogi kockázatai

II. A vezető, mint munkaadó és munkavállaló

III. A vezető(i szerep) egy tulajdonos és ügyvezető szemével

A vezetői lét polgári jogi és munkajogi aspektusai, valamint a vezetői szerep mindennapi velejárói álltak a Szakmai Közösségünk szervezésében zajlott rendezvény középpontjában. A Holiday Beach Budapest Hotelben tartott üzleti reggelinken hazai kis- és középvállalatok vezető munkatársai vettek részt.

Dr. Szuchy Róbert, a BSLaw - Bocsák, Katona & Szuchy Ügyvédi Társulás (www.bslaw.hu) irodavezető ügyvédje, egyeti docens, előadásában rámutatott, hogy az új Ptk. rendelkezései szerint a vezető tisztségviselő felelőssége egyaránt fokozódott a társasággal és harmadik felekkel szemben, és arra is, hogy milyen lehetőségek vannak a kockázatok csökkentésére.

Dr. Szuchy Róbert előadásának letöltése

Dr. Homicskó Árpád Olivér a BSLaw munkajogi szakértője, a KRE ÁJK dékánhelyettese beszélt a vezetőről, mint munkaadóról és munkavállalóról, és felhívta a figyelmet arra, hogy a Ptk. és az Mt. milyen szabályokat tartalmaz rájuk nézve
Sajtóközlemény

Azonnal közölhető

 

Még nincs kialakult bírói gyakorlat

- Ellentmondások a Ptk. és az Mt. rendelkezései között -

 

Budapest, 2015. március 27. – Habár az új Polgári törvénykönyv hatályba lépése óta több mint egy év telt el, továbbra is akadnak értelmezési kérdések a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőire vonatkozó felelősségi szabályok terén. Ennyi idő alatt ugyanis még nem alakulhatott ki érdemi bírói gyakorlat – hívta fel a figyelmet Dr. Szuchy Róbert, a Bocsák, Katona & Szuchy Ügyvédi Társulás (BSLaw) irodavezető ügyvédje.

 

A vezetői lét polgári jogi és munkajogi aspektusai, valamint a vezetői szerep mindennapi velejárói álltak az LC One Vezetői Fejlesztő Szakmai Közösség szervezésében zajlott rendezvény középpontjában. A Holiday Beach Budapest Hotelben rendezett eseményen hazai kis- és középvállalatok vezető munkatársai vettek részt.

 

Dr. Szuchy Róbert előadásában rámutatott, hogy az új Ptk. rendelkezései szerint a vezető tisztségviselő felelőssége egyaránt fokozódott a társasággal és harmadik felekkel szemben. A vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegésért okozott kárért való felelősség szabálya szerint felel a jogi személlyel szemben. Harmadik személynek okozott kárért való kártérítési felelősségére azonban a szerződésen kívüli felelősség szabályait kell alkalmazni. A kártérítés mértéke ebben az esetben korlátlan, akár a vezető teljes magánvagyona terhére is. Túlzók azonban az ezzel kapcsolatos félelmek, ugyanis több új lehetőség is nyílik a kockázatok csökkentésére – ilyen például a vezető tisztségviselőkre vonatkozó felelősségbiztosítás intézménye.

 

Az új kódex a hitelezőkkel szembeni felelősség szabályain is változtatott. Ha a gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a társaság vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Dr. Szuchy ezzel kapcsolatban utalt arra a – vezetői szempontból roppant kényes – körülményre, hogy adott esetben egyik nap még a társaság érdekei szerint kell eljárnia a vezető tisztségviselőnek, másnap pedig már a hitelezők felé tartozik ugyanezzel. Olykor nehéz megállapítani e körülmény beálltának idejét, ennek megítélése a bíróságokat is komoly feladat elé állíthatja.

 

Dr. Homicskó Árpád Olivér, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának docense a vezető mint munkáltató és munkavállaló szerepét elemezte a résztvevőknek. A vezető, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkáltató képviseletében irányítja a társaság munkavállalóit, ugyanakkor ő is munkavállalói minőségében látja el vezetői teendőit. Kiemelte, hogy abban az esetben, ha a gazdasági társaság vezető tisztségviselője munkaviszonyban látja el tisztségét, úgy esetében a Ptk. szabályain túl a Munka törvénykönyvének (Mt.) rendelkezéseit is alkalmazni kell. A két törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései között több esetben ellentmondások fedezhetők fel. Hangsúlyozta többek között a vezetői tisztség létesítésének esetét: a Ptk. a társaság első vezetői esetében a kijelölést, megválasztást, kinevezést, illetve annak elfogadását írja elő, ez azonban nem feleltethető meg egyértelműen az Mt. szerinti munkaszerződés megkötésének, ahol a munkakör és a munkabér közös megállapítása az alapkövetelmény (a létesítő okirat nem is ad lehetőséget a munkabér szerepeltetésére).

 

Több tekintetben eltérő a két törvény szabályozása a vezető tisztségviselők összeférhetetlensége esetében is. Dr. Homicskó rámutatott, hogy a Ptk. nem korlátozza, hogy egy vezető tisztségviselő hány gazdasági társaságban állhat jogviszonyban, az Mt. azonban főszabály szerint tiltja, hogy a vezető állású munkavállaló más társaságnál további jogviszonyt létesítsen. Mindkét törvénykönyv lehetőséget biztosít ugyanakkor arra, hogy a vezetőt a létesítő okirat, illetve a társaság legfőbb szervének engedélye mentesítse a tilalmak alól. A szakember rávilágított továbbá arra, is, hogy a két törvénykönyv több esetben is eltérően szabályozza a vezetői tisztség megszűnését és megszüntetését, továbbá a Ptk. és az Mt. alapján különbözőképpen kell megítélni a munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő kártérítési felelősségét is.

 

***

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

Dr. Szuchy Róbert, PhD

irodavezető ügyvéd

Bocsák, Katona & Szuchy Ügyvédi Társulás (BSLaw)

Tel.: +36 1 700 1035

Fax: +36 1 700 2024

E-mail: robert.szuchy@bslaw.hu

www.bslaw.hu